โลโก้การ์ตูนภาพเหมือน โลโก้ร้านอาหารไทยในต่างประเทศ Cartoon Logo

โลโก้การ์ตูนภาพเหมือน โลโก้ร้านอาหารไทยในต่างประเทศ Cartoon Logo
โลโก้การ์ตูนภาพเหมือน โลโก้ร้านอาหารไทยในต่างประเทศ Cartoon Logo

โลโก้การ์ตูนภาพเหมือนยังคงเป็นรูปแบบงานโลโก้ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก สามารถทำได้อย่างรวดเร็ว และเป็นรูปแบบที่เข้าใจได้ง่ายอย่างที่สุด การวาดรูปแบบตัวการ์ตูนให้ออกมามีความคล้ายกับภาพใบหน้าตามที่ต้องการ ลูกค้าเพียงแค่นำภาพใบหน้าที่ต้องการให้วาดมาเป็นแบบในการวาดได้ และสามารถกำหนดท่าทางลักษณะส่วนประกอบต่าง ๆ ของตัวรูปร่างตัวการ์ตูนได้ตามความต้องการ เช่น โลโก้นี้เป็นโลโก้เกี่ยวกับการทำร้านอาหารไทยในต่างประเทศ ที่ลูกค้ามีความต้องกาารนำภาพใบหน้าของต้นเองมาใส่ในโลโก้ และใส่ท่าทางเอกลักษณ์ต่าง ๆ ให้เข้ากันกับรูปแบบของธุรกิจ มีการเลือกใช้เครื่องแต่งการให้วาดเป็นแบบเครื่องแต่งกายของเชฟทำอาหาร นอกจากนี้ยังมีการเสริมองค์ประกอบของโลโก้ด้วยพืชผักที่วาดมาเป็นฉากหลัง องค์ประกอบต่าง ๆ โลโก้การ์ตูนภาพเหมือนนี้ เป็นโลโก้ที่สามารถนำไปใช้แนวทางได้ในหลากหลายธุรกิจที่ต้องการสร้างเอกลักษณ์รุปแบบของตนเอง มีความเป็นกันเองสูง และสามารถสื่อสารไปยังผู้ที่พบเห็นได้อย่างตรงตัว

เมื่อ

ใน

โดย