โลโก้ผลิตภัณฑ์การเกษตร โลโก้ธรรมชาติ โลโก้ข้อความ

โลโก้ผลิตภัณฑ์การเกษตร โลโก้ธรรมชาติ โลโก้ข้อความ
โลโก้ผลิตภัณฑ์การเกษตร โลโก้ธรรมชาติ โลโก้ข้อความ

ผลิตภัณฑ์การเกษตรที่ต้องการโลโก้เพื่อนำไปใช้งานกับตัวสินค้าทางการเกษตร โลโก้นี้ต้องการเน้นถึงความทันสมัยที่อยากให้ดูมีความกลมกลืนกันระหว่างธรรมชาติ และความเป็นสมัยใหม่ อีกทั้งต้องการให้มีรูปแบบลักษณ์ให้เข้ากันกับตัวชื่อข้อความด้วย การออกแบบจึงได้ผลงานออกมาให้รูปแบบของการใช้ตัวอักษรข้อความชื่อนำมาดัดแปลงเป็นรูปแบบให้ดูเป็นมิตร กับคนที่มองรวมทั้งการเลือกใช้โทนสีที่เกี่ยวข้อกันอย่างลงตัว

เมื่อ

ใน

โดย