โลโก้แคคตัส Cactus Logo

โลโก้แคคตัส Cactus Logo
โลโก้แคคตัส Cactus Logo

งานออกแบบโลโก้แคคตัส สำหรับร้านสวนจำหน่ายแคคตัว งานโลโก้มีการออกแบบในรูปแบบขแงภาพวาดรูปแคคตัวที่มีมุมองจากลักษณะของภาพด้านบน และนำมาวาดจัดทำในรูปแบบกราฟฟิคให้มีความสมดุล และเข้าใจได้ง่าย ทั้งการวาดรายละเอียดที่อาศัยรูปทรงง่าย ๆ เข้ามาประกอบกันให้มีลักษณะคล้ายแคคตัสมากที่สุด ถือว่าเป็นรูปแบบสไตล์งานและอีกมุมมองหนึ่งที่น่าสนใจ และชวนดึงดูดสายตาได้เป็นอย่างดี


เมื่อ

ใน

โดย