ภาพถ่ายชุดอาหารและเครื่องดื่มพร้อมการรีทัชจัดวางองค์ประกอบ

ภาพถ่ายชุดอาหารและเครื่องดื่มพร้อมการรีทัชจัดวางองค์ประกอบ

ภาพถ่ายชุดอาหารและเครื่องดื่มพร้อมการรีทัชจัดวางองค์ประกอบ

เมื่อ

ใน

โดย